Mae PMI gweithgynhyrchu byd-eang yn gostwng ym mis Rhagfyr 2022, beth fydd yn digwydd yn 2023?

Mae data symudedd y gadwyn gyflenwi fyd-eang a phersonél arwyneb cymdeithasol yn ystod y tair blynedd diwethaf wedi amrywio dro ar ôl tro oherwydd effaith y coronafirws newydd, gan roi pwysau aruthrol ar dwf y galw mewn gwledydd ledled y byd.Rhyddhaodd Ffederasiwn Logisteg a Phrynu Tsieina (CFLP) a Chanolfan Arolwg Diwydiant Gwasanaeth y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (NBS) Fynegai Rheolwyr Prynu Gweithgynhyrchu Tsieina (PMI) o 48.6% ym mis Rhagfyr 2022, i lawr 0.1 pwynt canran o'r blaenorol mis, gan ostwng am dri mis yn olynol, y pwynt isaf ers 2022.

Cynhaliodd y sector gweithgynhyrchu byd-eang gyfradd twf cyson yn hanner cyntaf 2022, tra dangosodd ail hanner y flwyddyn duedd ar i lawr a chyflymodd cyfradd y dirywiad.Mae'r 4 pwynt canran o ddirywiad economaidd yn hanner cyntaf y flwyddyn hon yn dangos twf pellach pwysau ar i lawr, gan wneud disgwyliad twf economi'r byd yn cael ei ddiwygio'n barhaus i lawr.Er bod gan bob plaid yn y byd ragolygon twf gwahanol ar gyfer economi'r byd, o safbwynt cyffredinol, credir yn gyffredinol y bydd twf economaidd y byd yn parhau i arafu yn 2023.

Yn ôl dadansoddiadau perthnasol, mae'r duedd ar i lawr yn fwy tebygol o ddod o siociau marchnad allanol ac mae'n ffenomen tymor byr mewn gweithrediad economaidd, nid yw'n gynaliadwy am amser hir.O amodau'r astudiaeth brig ar gyfer yr epidemig ledled y byd a gweithrediad graddol bolisïau optimeiddio Tsieina sy'n ymwneud â'r coronafirws newydd, mae economi Tsieina yn rhedeg ar drac arferol a bydd y galw domestig yn parhau i wella ac ehangu, a fydd yn ei dro yn gyrru ehangu'r sector gweithgynhyrchu, rhyddhau masnach dramor a gwella momentwm adferiad economaidd.Rhagwelir y bydd gan Tsieina sail dda ar gyfer adlam yn 2023 a bydd yn dangos tueddiad cyson ar i fyny yn gyffredinol.


Amser post: Chwefror-10-2023